• طراحی برای كارآئی  : در اين رابطه به مجموعه ای از نكات كليدی اشاره خواهيم كرد كه رعايت آنها در زمان طراحی می تواند زمينه پياده سازی يك برنامه وب كارآ را فراهم نمايد .
  • تست برنامه قبل از عملياتی شدن آن : يكی از مسائل مهم در ارتباط با برنامه های وب ، عدم تست آنها با شرايط مشابه و يا  نزديك به محيط واقعی است . در اين راستا می توان از نرم افزارها و يا ابزارهای مختلفی استفاده كرد تا بتوان عملكرد و سرويس دهی يك برنامه وب  را قبل از زير بار رفتن واقعی مشاهده و بررسی نمود . شركت مايكروسافت در اين رابطه ابزارها و برنامه های متعددی را ارائه نموده است كه به بررسی آنها خواهيم پرداخت .
  • پياده سازی سيستم caching : با پياده سازی سيستم caching در سطوح متفاوت و caching داده می توان  كارآئی برنامه های وب را بطرز كاملا” محسوسی افزايش داد. در اين بخش به نحوه پياده سازی سيستم caching در برنامه های وب اشاره خواهيم كرد .

در اين بخش همچنان بر روی اولين محور متمركز و به بررسی مسائل در ارتباط با بانك های اطلاعاتی و تاثير آنها در كارآئی يك برنامه وب اشاره خواهيم كرد .

دستيابی به بانك اطلاعاتی 
قوانين دستيابی به بانك های اطلاعاتی خيلی سرراست و مشخص است ولی به دليل عدم رعايت برخی نكات توسط طراحان و پياده كنندگان ممكن است كارآئی برنامه های وب كاهش و همزمان با افزايش كاربران امكان استفاده بهينه و مطلوب از برنامه وجود نداشته باشد .
قبل از بررسی اهم مطالب مرتبط با بكارگيری بانك های اطلاعاتی در برنامه های وب لازم است به اين نكته مهم اشاره گردد كه می بايست يك اتصال به بانك اطلاعاتی را صرفا” در زمانی كه به وجود آن نياز است ايجاد و در اولين فرصت ممكن آن را close كرد چراكه اولا” تعداد اتصالات به يك بانك اطلاعاتی محدود و ثانيا” مديريت آنها كار اضافه ای را نيز به سرويس دهنده تحميل خواهد كرد ( استفاده بهينه از يك منبع محدود ) .
با رعايت موارد زير می توان كارآئی برنامه های وب را بهبود بخشيد :

  • استفاده از stored procedure : سيستم های مديريت بانك های اطلاعاتی رابطه ای نظير SQL server پيچيدگی های خاص خود را دارند . سيستم های فوق،  قادر به انجام كارهای متنوعی هستند  كه  با استفاده از  ASP.NET  نمی توان آنها را انجام داد . بكارگيری اين نوع پتانسيل ها می تواند تاثيرات گسترده ای را بر روی برنامه های وب به دنبال داشته باشد . به عنوان نمونه ، استفاده از stored procedure در مقابل Query های توليد شده پويا می تواند تاثير غيرقابل انكاری  بر روی كارآيی برنامه های وب داشته باشد چراكه  stored procedure را می توان برای استفاده آتی ترجمه و بهينه سازی كرد . تاثير استفاده از stored procedure در مواردی كه لازم است چندين عمليات مرتبط به هم در يك لحظه انجام شود ، بسيار مشهود و ملموس می باشد .
  • استفاده از پروفايلينگ و ايندكس : تعريف ايندكس ها بگونه ای كه با نوع جستجو و خواسته های  مورد نياز در يك سيستم مطابقت نمايد ، می تواند نتايج مورد نظر را با سرعت قابل قبولی در اختيار كاربران قرار دهد . برای بهينه سازی بی عيب ايندكس ها در يك بانك اطلاعاتی لازم است كه آنها را با استفاده از يك  ابزار profiling ارزيابی كرد ( نظير SQL Server Profiler ) . اين نوع ابزارها فعاليت بانك اطلاعاتی را در يك لاگ خاص ثبت می نمايند و در ادامه می توان آن را بررسی ، آناليز و بر اساس نتايج بدست آمده در ايندكس ها تجديد نظر نمود . ابزارهای فوق می توانند مسائلی نظير اجرای كند query را شناسائی و حتی مجموعه ای جديد از ايندكس ها را كه دارای كارآئی بمراتب بهتری می باشند ، پيشنهاد  دهند . برای پروفايل بهتر بانك اطلاعاتی لازم است كه يك لود فرضی را بر روی برنامه شبيه سازی كرد.
  • بازيابی صرفا” اطلاعات  مورد نياز : يكی از ساده ترين روش هائی كه باعث بهبود هر نوع كد بانك اطلاعاتی می گردد ، كاهش حجم اطلاعات بازيابی شده از بانك اطلاعاتی است . اين كار باعث كاهش لود شبكه ، مدت زمان لازم برای باز شدن اتصال و حجم نهائی صفحه می گردد . به عنوان نمونه با استفاده از فيلترينگ مناسب در query ( نظير استفاده از تاريخ ) و بازيابی صرفا” فيلدهای ضروری ، می توان حجم داده بازيابی شده را حتی المقدور كاهش داد .
  • استفاده از connection pooling : در يك برنامه وب عمومی ، سيستم مديريت بانك اطلاعاتی درخواست های بيشماری را از طرف سرويس گيرندگان برای صفحات وب متعدد دريافت می نمايد . معمولا” اين اتصالات برای مدت زمان كوتاهی  فعال و ايجاد آنها  يكی از مراحل وقت گير در زمان پياده سازی است . در صورتی كه هر صفحه وب از connection string مشابه استفاده نمايد ، بانك های اطلاعاتی نظير SQL server قادر به استفاده از connection pooling  تعبيه شده در خود برای استفاده مجدد از يك اتصال برای بيش از يك سرويس گيرنده متوالی می باشند . بدين ترتيب امكان استفاده از  connection string به دفعات فراهم می گردد. اين كار بطرز چشمگيری باعث بهبود سرعت می گردد . در چنين مواردی می توان از فايل web.config برای ذخيره  connection string استفاده تا امكان بكارگيری آنها در صفحات متعدد يك برنامه وب فراهم گردد.
  • استفاده از date binding : سريعترين روش بازيابی و نمايش اطلاعات از يك بانك اطلاعاتی  ، استفاده از يك DataReader و يا Dataset و نسبت دهی مستقيم آن به يك كنترل داده است . رويكرد فوق ممكن است به عمليات بيشتری جهت استفاده از تمپليت های سفارشی نياز داشته باشد ولی اين وضعيت بمراتب بهتر از حالتی است كه بطور دستی بين سطرها ( ركوردها ) حركت و آنها را در صفحه مورد نظر قرار داد.

استفاده از caching : در صورتی كه مجموعه ای خاص از داده متناوبا” درخواست و بندرت تغيير می يابد ، می توان آنها را جهت استفاده آتی cache نمود . با استفاده از سيستم caching ،  در اولين مرتبه ای كه يك سرويس گيرنده درخواست اطلاعات را می نمايد ، اطلاعات درخواستی از بانك اطلاعاتی خوانده شده و در حافظه موقت قرار می گيرند . بدين ترتيب امكان استفاده مستقيم از اطلاعات cache شده  بدون ضرورت دستيابی به بانك اطلاعاتی فراهم می گردد .  در بخش های بعدی به بررسی Output caching و  data caching خواهيم پرداخت .

دسته بندی : افزایش درآمد سایت