برای قضاوت در خصوص  تلاش های انجام شده در ارتباط با بهبود كارآئی يك برنامه وب ، می بايست  قادر به سنجش كارآئی آن در عمل باشيم .  در مواردی كه كارآئی يك برنامه كند و  نااميد كننده است  ، می بايست بر اساس اطلاعات كافی اقدام به شناسائی  گره ها و عوامل تاثير گذار بر روی كارآئی برنامه های وب نمائيم تا از اين رهگذر بتوانيم مشكل و يا مشكلات را برطرف و يك برنامه وب كارآ را آماده استفاده عملياتی و نهائی نمائيم .
يكی از مسائل مهم در ارتباط با برنامه های وب ، عدم تست آنها با شرايط مشابه و يا  نزديك به محيط واقعی است . در اين راستا می توان از نرم افزارها و يا ابزارهای مختلفی استفاده كرد تا بتوان عملكرد و سرويس دهی يك برنامه وب  را قبل از زير بار رفتن واقعی مشاهده و بررسی نمود .
برای قضاوت در خصوص  تلاش های انجام شده در ارتباط با بهبود كارآئی يك برنامه وب ، می بايست  قادر به سنجش كارآئی آن در عمل باشيم .  در مواردی كه كارآئی يك برنامه كند و  نااميد كننده است  ، می بايست بر اساس اطلاعات كافی اقدام به شناسائی  گره ها و عوامل تاثير گذار بر روی كارآئی برنامه های وب نمائيم تا از اين رهگذر بتوان مشكل و يا مشكلات را برطرف و يك برنامه وب كارآ را آماده استفاده عملياتی و نهائی كرد .

Stress Testing

پياده كنندگان برنامه های وب می توانند از ابزارهای تست متعدد به همراه برخی امكانات ارائه شده در فريمورك دات نت برای پروفايل كردن برنامه های ASP.NET استفاده نمايند . اغلب ، گذر از مرحله تست و  اعمال يك پل ارتباطی بين نتايج تست و برنامه وب كار زمان گيری است . به عنوان نمونه ممكن است در مرحله تست بتوان اطلاعات مهمی نظير TTFB ( برگرفته شده از  Average Time to first byte )  كه نشان دهنده مدت زمان ارسال درخواست و دريافت اولين بايت از سرويس دهنده است و يا TTLB ( برگرفته شده از  Average Time to last byte  ) كه  نشان دهنده  زمان ارسال درخواست و دريافت آخرين بايت از سرويس دهنده است را ركورد و ثبت نمود . ولی بدون استفاده از يك روش دقيق و صحيح اندازه گيری ، تشخيص پارامترهای تاثيرگذار در كاهش كارآئی يك برنامه وب كار مشكلی خواهد بود .
به عنوان مثال ، كاهش كارآئی يك برنامه وب ممكن است مربوط به سرعت پائين هارد ديسك ، تنظيمات ضعيف ASP.NET ، عدم طراحی صحيح بانك اطلاعاتی و يا عدم طراحی مناسب برنامه باشد . در واقع‌، تست كارآئی علم و دانش مختص به خود را دارد .
برای انجام اكثر تست های اوليه ، می توان از يك سرويس دهنده اختصاصی و مجموعه ای از سرويس گيرندگان استفاده نمود كه از طريق يك شبكه سريع ايزوله شده با سرويس دهنده وب تعامل برقرار می نمايند . بدين منظور می توان از يك ابزار توليد load  كه بطور اتوماتيك مجموعه ای ‌از صفحات را از سرويس دهنده درخواست می نمايد استفاده كرد تا يك لود سنگين شبيه سازی گردد . ACT ( برگرفته شده از  Application Center Test ) و  WAST ( برگرفته شده از  Web Applications Stress Tool ) دو نمونه متداول در اين زمينه می باشند  .
با استفاده از ابزارهای فوق می توان شرايط حاكم بر يك برنامه وب در دنيای واقعی را شبيه سازی نمود ( تداوم درخواست صفحات از طريق چندين اتصال همزمان ) . اكثر ابزارهای توليد load ، فعاليت ها و كارهائی را كه انجام می دهند ثبت می نمايند تا امكان بررسی آنها توسط طراحان و پياده كنندگان وجود داشته باشد .
علاوه بر برنامه های فوق ، می توان نتايج را با استفاده از  Windows performance counters ثبت و مشاهده كرد .

 

دسته بندی : افزایش درآمد سایت