قبل از اين كه بتوان از سيستم آگاه سازی caching در SQL Server 2005  استفاده كرد، می بايست عمليات زير را انجام داد :

  • فعال كردن SQL Server Service Broker  . در صورتی كه Service Broker برای بانك اطلاعاتی مورد نظر فعال نشده باشد در زمان اجرای يك برنامه وب كه قصد استفاده از  سيستم آگاه سازی caching در SQL Server 2005  را دارد ‌، با پيام خطاء زير مواجه خواهيم شد :
Server Error in ‘/WebSite4’ Application.
The SQL Server Service Broker for the current database is not enabled, and as a result query notifications are not supported.  Please enable the Service Broker for this database if you wish to use notifications.
  • برای حل مشكل فوق كافی است كه  Service Broker را برای بانك اطلاعاتی مورد نظر فعال نمود . بدين منظور می توان از دستور زير در SQL Server  استفاده نمود  :
ALTER DATABASE [Northwnd] SET  ENABLE_BROKER ;
GO
  • پس از اجرای دستور فوق اين احتمال وجود خواهد داشت كه مجددا” با يك پيام خطاء ديگر مواجه شويم :
Msg 9776, Level 16, State 1, Line 2

Cannot enable the Service Broker in database “Northwnd” because the Service Broker
GUID in the database (B4201B09-6358-4C65-8457-D6F50004A4D9) does not match the one
in sys.databases (2527A339-BFB3-45C6-978D-412C4FA557CB).

Msg 5069, Level 16, State 1, Line 2

ALTER DATABASE statement failed.

  • علت بروز اين خطاء بدين دليل است كه عملياتی بر روی بانك اطلاعاتی ( به عنوان نمونه Northwind  ) بدون دنبال نمودن صحيح فرآيندهای آن انجام شده است . به عنوان مثال جايگزينی فايل های mdf .  و  ldf . از بانك های ديگر . توجه داشته باشيد كه می بايست  همواره از رويه ای صحيح برای move و copy بانك اطلاعاتی استفاده كرد ( استفاده از  attach/detach و يا backup/restore ) .
    با توجه به موارد فوق نمی توان broker موجود را بر روی بانك اطلاعاتی Northwind فعال نمود و می بايست يك نمونه جديد را با استفاده از دستور زير ايجاد نمود :
ALTER DATABASE [Northwnd] SET NEW_BROKER ;
GO
  • برای اطمينان از فعال شدن service broker می توان از query زير استفاده كرد. در صورتی كه مقدار يك برگرداند شود ، اين سرويس بر روی بانك اطلاعاتی Northwind فعال شده است .
select is_broker_enabled from sys.databases where name = ‘Northwnd’
  • فراخوانی متد  SqlDependency.Start  . متد فوق مسئوليت مقداردهی اوليه سرويس listening بر روی‌ سرويس دهنده وب را برعهده دارد .
Dim connectionString As String = _
WebConfigurationManager.ConnectionStrings(“NORTHWNDConnectionString”).ConnectionString
SqlDependency.Start(connectionString)
  • فراخوانی متد فوق صرفا” يك مرتبه در مدت زمان حيات برنامه وب انجام می شود و بهتر است كه در متد  Application_Start فايل global.asax قرار داده شود تا زمينه فعال شدن اتوماتيك آن فراهم گردد . همچنين می توان از متد stop برای توقف listener استفاده نمود .
دسته بندی : افزایش درآمد سایت