مرحله اول : مشخص كردن جداولی از بانك اطلاعاتی كه نيازمند حمايت از سيستم آگاه سازی caching می باشند .
بدين منظور لازم است كه در اولين اقدام بانك اطلاعاتی و جداولی كه لازم است بر روی آنها سيستم آگاه سازی caching فعال شود ، شناسائی و انتخاب گردند . انتخاب بانك طلاعاتی و جداول مربوطه به رفتار يك برنامه و انتظارات از آن بستگی دارد كه می بايست توسط طراحان و پياده كنندگان برنامه های وب به دقت انجام شود  .

مرحله دوم : فعال كردن سيستم آگاه سازی caching بر روی بانك اطلاعاتی مورد نظر به كمك برنامه خط دستوری aspnet_regsql.exe
قبل از اين كه بتوان از سيستم غيرمعتبر سازی Cache در SQL Server استفاده نمود ، می بايست سيستم آگاه سازی caching را برای بانك اطلاعاتی مورد نظر فعال كرد . به منظور انجام اين كار از برنامه خط دستوری  aspnet_regsql.exe  كه در مسير  [ c:\[WinDir]\Microsoft.NET\Framework\[Version   موجود است ، استفاده می گردد .  برنامه فوق يك ابزار مديريتی برای فعال كردن و غيرفعال كردن ويژگی های ASP.NET بر روی يك سرويس دهنده SQL است .  اين برنامه دارای سوئيچ های متعددی‌ است . ed ، يكی از سوئيچ های اين دستور است كه از آن برای فعال كردن  SQL cache dependency بر روی يك بانك اطلاعاتی استفاده می گردد . همچنين ،  از سوئيچ E به منظور مشخص كردن روش تائيد بر اساس يك اتصال ايمن و  از سوئيچ d برای مشخص كردن بانك اطلاعاتی كه قرار است سيستم آگاه سازی caching بر روی آن فعال گردد ، استفاده می شود .
دستور زير نحوه استفاده از برنامه  aspnet_regsql.exe به منظور فعال كردن سيستم آگاه سازی caching بر روی بانك اطلاعاتی AspNet استاندارد موجود بر روی سرويس دهنده جاری را نشان می دهد .

  aspnet_regsql -ed -E -d AspNet

پس از انجام عمليات فوق ، يك جدول جديد با نام SqlCacheTablesForChangeNotification به بانك اطلاعاتی با نام AspNet اضافه می گردد. جدول فوق دارای سه ستون   notificationCreated ، tableName و changeId است و  از آن برای پيگيری انجام تغييرات استفاده می گردد .
سرويس polling در ASP.NET  با جدول فوق تعامل برقرار و از آن به منظور ارائه خدمات خود استفاده می نمايد . سيستم فوق و نحوه پياده سازی آن مزايای متعددی را به دنبال دارد :

  • با توجه به اين كه جدول آگاه سازی تغييرات بمراتب كوچكتر از جدول حاوی داده cache شده است ، سرعت اجرای query بر روی آن سريعتر خواهد بود .
  •  با توجه به عدم استفاده از جدول آگاه سازی برای فعاليت های ديگر ، در زمان خواندن ركوردهای آن با مسائلی همچون قفل كردن ركوردها و همزمانی مواجه نخواهيم شد  .
  • باتوجه به اين كه چندين جدول در يك بانك اطلاعاتی مشابه از يك جدول آگاه سازی مشابه استفاده می نمايند ، می توان چندين جدول را بدون افزايش هزينه های بالاسری pooling در يك لحظه مانيتور  كرد.

پس از ايجاد جدول SqlCacheTablesForChangeNotification  ، می بايست برای هر جدول موجود در بانك اطلاعاتی سيستم آگاه سازی caching فعال گردد . بدين منظور می توان از  SqlCacheRegisterTableStoredProcedure و يا برنامه كاربردی  aspnet_regsql   به همراه پارامتر های  et – ( فعال كردن سيستم آگاه سازی بر روی يك جدول ) و  t – ( نام جدول ) استفاده نمود .
دستور زير نحوه فعال كردن سيستم آگاه سازی را  برای جدول Employees  بانك اطلاعاتی Northwind نشان می دهد .

  aspnet_regsql -et -E -d Northwind -t Employees

پس از اجرای دستور فوق ، trigger آگاه سازی caching برای جدول Employees ايجاد می گردد .

مرحله چهارم : فعال كردن polling از طريق فايل web.config
در اين مرحله به  ASP.NET  اعلام می گردد كه از  polling بانك اطلاعاتی استفاده نمايد .
برای فعال كردن سرويس polling از عنصر  <sqlCacheDepency>  در فايل web.config استفاده می گردد . بدين منظور  لازم است كه خصلت enabled مقدار true را داشته باشد تا ويژگی فوق فعال گردد . همچنين توسط خصلت pollTime مدت زمان مورد نظر ( بر حسب ميلی ثانيه ) بين هر poll مشخص می گردد . هر اندازه مقدار خصلت فوق بيشتر باشد ، تغييرات با تاخير بيشتری تشخيص داده می شوند. در بخش <sqlCacheDepency> فايل web.config و به كمك  <databases> بانك و يا بانك های اطلاعاتی مشمول سيستم آگاه سازی caching معرفی می گردند .
كد زير نحوه فعال كردن  polling از طريق فايل web.config  برای بانك اطلاعاتی Northwind را نشان می دهد .

دسته بندی : افزایش درآمد سایت