caching  كنترل ObjectDataSource با اشياء داده برگردانده شده توسط SelectMethod به خوبی كار می كند . در صورت استفاده از يك query پارامتريك ،‌  كنترل ObjectDataSource  درخواست هائی با پارامترهای مختلف را بطور جداگانه cache می نمايد.
caching كنترل ObjectDataSource  دارای يك محدوديت قابل ملاحظه است و صرفا” زمانی كار می كند كه SelectMethod آن يك DataSet  يا DataTable را برمی گرداند . در صورت برگرداندن هر نوع اشياء داده ديگر ، با يك NotSupportedException مواجه خواهيم شد .
برای غلبه بر محدوديت فوق می توان پياده سازی data caching را درون متد مربوطه انجام و اقدام به درج دستی اشياء درون data cache كرد. در واقع ، caching درون متد مورد نظر می تواند كارآئی بمراتب بهتری را نيز به دنبال داشته باشد چراكه امكان به اشتراك گذاشتن اشياء cache شده مشابه بين چندين متد فراهم می گردد . مثلا” می توان يك DataTable حاوی ليستی از محصولات را cache و در ادامه از آيتم های cache شده در متدهای  GetProductCategories و GetProductsByCategory    استفاده نمود .
سيستم آگاه سازی caching در SQL Server 2000 و SQL Server 7
ASP. NET از مدل pooling برای  SQL Server 2000  و  SQL Server 7  استفاده می نمايد . نسخه های قديمی تر SQL Server  و ساير بانك های اطلاعاتی از ويژگی فوق حمايت نمی نمايند .
در اين روش ، ASP.NET يك ارتباط باز با بانك اطلاعاتی را نگاه داشته و به صورت دوره ای بروز هر گونه تغيير در يك جدول را بررسی می نمايد . نگهداری‌ يك اتصال باز  به منزله بروز يك فاجعه در سطح بانك اطلاعاتی نمی باشد  و صرفا” كار اضافه تری در سطح بانك اطلاعاتی ايجاد می گردد كه انجام آن فرآيند مختص به خود را دارد.
به منظور بهره گيری بيشتر و موثر از مدل pooling ، می بايست فرآيند pooling سريع تر و سبك تر از query اوليه ای باشد كه مسئوليت استخراج داده از بانك اطلاعاتی را برعهده دارد .
هدف سيستم آگاه سازی caching ، تشخيص به موقع انجام تغييرات در جداول يك بانك اطلاعاتی و غيرمعتبر كردن داده cache شده مرتبط با هر يك از جداول است .
برای فعال كردن سيستم آگاه سازی در SQL Server 2000 می بايست مراحل زير را دنبال نمود :‌

  • مرحله اول : مشخص كردن جداولی از بانك اطلاعاتی كه نيازمند حمايت از سيستم آگاه سازی caching می باشند .
  • مرحله دوم : فعال كردن سيستم آگاه سازی caching بر روی بانك اطلاعاتی مورد نظر به كمك برنامه خط دستوری aspnet_regsql.exe
  • مرحله سوم : ريجستر كردن جداولی كه نيازمند حمايت از سيستم آگاه سازی caching می باشد . بدين منظور مجددا”  از برنامه خط دستوری aspnet_regsql.exe و اين مرتبه در سطح جدول استفاده می گردد .
  • مرحله چهارم : فعال كردن polling از طريق فايل web.config

پس از انجام مراحل چهارگانه فوق می توان اشياء  SqlCacheDependency  را ايجاد نمود

دسته بندی : افزایش درآمد سایت