در برخی موارد ممكن است نتوان تمامی يك صفحه را cache نمود ولی همچنان اصرار داريم كه بخشی از صفحه را كه بندرت تغيير می يابد ( نظير ليست كالاهای موجود ) و هزينه زيادی صرف ايجاد آن شده است را cache نمائيم . در چنين مواردی می توان از روش های متعددی نظير data caching ( در بخش بعد اين مقاله با روش استفاده از آنها آشنا خواهيم شد ) و fragment Caching استفاده كرد .
برای پياده سازی fragment Caching می بايست برای بخشی از صفحه كه قصد caching آن را داريم يك كنترل كاربر را ايجاد و دايركتيو OutputCache را به آن اضافه كرد . بدين ترتيب علی رغم اين كه صفحه cache  نخواهد شد ولی كنترل كاربر cache می گردد .
fragment Caching از لحاظ مفهومی مشابه caching يك صفحه است  و صرفا” دارای يك تفاوت اساسی است . در صورتی كه صفحه يك نسخه cache شده از يك كنترل كاربر را بازيابی نمايد ، نمی تواند با آن و از طريق كد ارتباط برقرار نمايد . به عنوان نمونه در صورتی كه كنترل كاربر خصلت هائی خاص را ارائه می نمايد ، صفحه وب مورد نظر نمی تواند به اين خصلت ها دستيابی و آنها را تغيير دهد . توجه داشته باشيد ، زمانی كه از يك نسخه cache شده كنترل كاربر استفاده می گردد ، يك بلاك از تگ های Html درون صفحه قرار خواهند گرفت و در عمل شی كنترل كاربر در دسترس نخواهد بود .

يكی از مسائل در ارتباط با output caching قرار دادن كد درون صفحه است ( در بخش   aspx markup . و يا در بخش كد كلاس ) . با اين كه استفاده و پيكربندی خصلت های مرتبط با دايركتيو OutputCache در صفحات وب ساده تر بنظر می آيد ولی اين روش می تواند مسائل مديريتی و پشتيبانی مختص به خود را نيز به دنبال داشته باشد (خصوصا”  اگر ده ها صفحه cache شده ايجاد شده باشد ) . به عنوان نمونه در صورتی كه قصد داشته باشيم تغييراتی را در خصوص caching تمامی صفحات فوق انجام دهيم ( مثلا” تغيير مدت زمان caching از 30 ثانيه به 60 ثانيه ) ، می بايست هر صفحه بطور جداگانه تغيير  و در ادامه نيز توسط ASP.NET مجددا” ترجمه گردند .
در ASP.NET 2.0 با معرفی يك راهكار جديد اين امكان در اختيار پياده كنندگان گذاشته شده است تا بتوانند از تنظيمات caching مشابه برای گروهی از صفحات استفاده نمايند . به ويژگی فوق cache profile می گويند و به كمك آن می توان تنظيمات caching را در يك فايل web.config تعريف نمود . بدين ترتيب ، اعمال تغييرات صرفا” از طريق يك نقطه فراهم می گردد .
برای تعريف يك Cache Profile ، از تگ <add> در بخش <outputCacheProfiles> فايل web.config استفاده می گردد . به cache profile ايجاد شده يك نام و مدت زمان مناسب نسبت داده می شود

دسته بندی : افزایش درآمد سایت