برنامه performance counters  ويندوز يكی از ابزارهای متداول موجود برای اندازه گيری كارآئی يك برنامه می باشد . با استفاده از برنامه فوق می توان به تعداد دلخواه counter را اضافه و يا مستقيما” كارآئی را از طريق جعبه محاوره ای system performance اندازه گيری كرد .
برای فعال كردن برنامه فوق می توان  از مسير Settings|Control Panel |Administrative Tools |Performance استفاده كرد.  اين برنامه  به صورت پيش فرض صرفا” كارآئی  پردازشگر اصلی سيستم و ديسك را اندازه گيری می نمايد .
پس از نصب ASP.NET ، مجموعه ای counter مفيد برای رديابی و ارزيابی كارآئی برنامه های وب نيز نصب می گردد . برای اضافه كردن counter ، با كليك (سمت راست)  بر روی ليست counter و انتخاب properties ، می توان گزينه های مختلفی را پيكربندی نمود ( نظير تغيير شكل ظاهری نمودار و نحوه ثبت اطلاعات در قالب يك گزارش ) .
يكی از مهمترين گزينه ها بخش مربوط به Data است كه با استفاده از آن می توان به ليست موجود  يك counter را اضافه و يا از آن حذف نمود . برای شروع ، می توان تمامی كانتر های پيش فرض را حذف و با استفاده از گزينه Add موارد دلخواه را به ليست اضافه نمود  .

در جعبه محاوره ای Add Counter ، چندين ويژگی مهم  از جمله امكان مشخص كردن نام كامپيوتر وجود دارد . به عبارت ديگر ، شما می توانيد كارآئی يك كامپيوتر راه دور را مانيتور نمائيد . مانيتورينگ كارآئی سرويس دهنده وب از طريق يك سرويس گيرنده ايده آل است چراكه احتمال تاثير عملكرد مانيتورينگ بر روی سرويس دهنده از بين خواهد رفت . ويژگی مهم بعدی ، performance object است كه با استفاده از آن می توان يك گروه counter را متناسب با شی مورد نظر انتخاب نمود . گروه ASP.NET اطلاعات كاملی را در خصوص كارآئی كلی برنامه های ASP.NET ارائه می نمايد . اين در حالی است كه گروه ASP.NET Application اطلاعاتی را در رابطه با يك برنامه وب خاص ارائه می نمايد .

دسته بندی : افزایش درآمد سایت